FANDOM


Submodes là cách chơi khác của một mode. Các submode trong Counter-Strike Online là:

Sau update 12/6/2014 ở Hàn Quốc, có các submode mới:

Sau đợt update 26/3/2015 ở Hàn Quốc(21/5/2015 ở Việt Nam), có thêm submode:

Ngoài lềEdit

  • Đấu súng ngắm khác với đấu AWP. Trong đấu AWP người chơi chỉ được sử dụng AWP và một số loại Sniper bắn phát một khác.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.