FANDOM


Map(Hay bản đồ) là một loại cấu trúc mà người chơi có thể đi lại , chẳng hạn như là khư vực gần hoặc khu vực rộng. Maps cũng là nơi mà tất cả các hành động diễn ra. Dưới đây là những loại Map trong Counter-Strike Online:


Đây là những loại bản đồ có trong Counter-Strike Online 2:

  • Bản đồ Giải Cưu Con Tin
  • Bản đồ Gỡ Bom
  • Bản đồ Đấu Đội
  • Bản đồ Defense
  • Bản đồ Duel
  • Bản đồ Commander-Z
  • Bản đồ Nhiệm Vụ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.