FANDOM


Tổng quanEdit

Vật phẩm này có thể có được qua sự kiện hay trong các Hộp tiếp tế của Zombie Scenario

Người chơi sử dụng vật phầm bằng phím 5 để hồi phục 30% HP tối đa và phím 6 để hồi hoàn toàn máu. Sau khi sử dụng, sẽ mất 1 phút để sử dụng tiếp.

GalleryEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.